“Υλοποίηση του Μέτρου «M19 – Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER και του προγράμματος Αλιείας και θάλασσας 2014-2020 από τις Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες, που μετατράπηκαν σε Αναπτυξιακούς οργανισμούς» |09.09.2020