«Υπονόμευση της ανεξαρτησίας της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) από τον Υπουργό Ανάπτυξης» | 22.03.2021https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/11599873.pdf