Καθορισμός αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων | 09.12.2019