“Ιστορικά χαμηλό 20ετίας στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων” (on camera) | 13.01.2020